Monday, April 22, 2024

 ngồi trên rìa của hố cá nhân tại LZ (bãi đáp) Hereford, trung sĩ (TS) nhứt Robert Kirby nhìn đại úy (đ.u.) Warren dẫn ba trung đội 

No comments:

Post a Comment