Tuesday, July 18, 2023

 

Ảnh của ba tôi và tôi, chụp tại nhà 12/7, Nguyễn thị Minh Khai, tên cũ Hồng Thập Tự, quận Nhứt Sài Gòn. 


No comments:

Post a Comment