Friday, March 17, 2023

 VĨNH = 6155 = 17 = 8

THẠNH = 45155 = 20 = 2O

Cộng lại: 8 2 = 10 = bánh xe định mạng.

A = 1

SHAU = 3516 = 15 = 6

Cộng lại: 1 6 = 7

KONTUM = 275464 = 28 = 10

DAK = 412 = 7

TO = 47 = 11

No comments:

Post a Comment