Saturday, October 8, 2022

Cuộc đời của ba Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thình Phát.

1/ Thay thế các chữ trong tên họ của bà bằng trị số tương ứng, ta có:

TRƯƠNG = 426753 = 27 = 9

(MUỘI = 4671 = 18 = 9)

MỸ = 41 = 5

LAN = 315 = 9

Cộng lại: 9 5 9 = 23, rất may mắn.

Nhận xét: LTS chẳng những giúp ta biết được nguyên nhân của giàu sang hay nghèo khổ của ai đó; mà cũng nói rõ, những ai có số mạng may mắn, nếu ko biết tu nhân tích đức trong kiếp này, sẽ có thể mang số 18 hay các số xấu khác trong các kiếp sau. 

No comments:

Post a Comment