Saturday, March 19, 2022

  

BẢNG CHẤM CÔNG CỦA NỬA ĐẦU CỦA THÁNG 3/2022. 

1/ TUẦN ĐẦU CỦA THÁNG 3/2022.


2/ TUẦN THỨ HAI CỦA THÁNG 3/2022


3/ TUẦN THỨ BA CỦA THÁNG 3/2022.

TỔNG CỘNG: 10 + 12 + 4 = 26 GIỜ. 
VÌ MỖI THÁNG ĐƯỢC 53.48 GIỜ, NÊN NỬA SAU CỦA THÁNG HAI CHỈ CÒN 27:48 GIỜ (26 + 27:48 = 53:48). No comments:

Post a Comment