Friday, May 28, 2021

 Trong sách Gia Ngữ, Đức Khổng Tử đã khuyên như sau:

Người quân tử có ba điều phải nghĩ:
1 . Lúc nhỏ nếu không học, đến lúc lớn ngu dốt, không làm được việc gì.
2 . Lúc giàu mà không biết bố thí, đến lúc khốn cùng chẵng ai cứu giúp.
3 . Lúc già, nếu không đem những điều mình biết đễ dạy kẻ khác, lúc chết chẵng ai thương tiếc.
NHẬN XÉT: Tôi thấy những lời khuyên đều đúng và nhiều ng đã áp dụng lời khuyên này.

No comments:

Post a Comment