Wednesday, May 5, 2021

 VÕ HOÀNG YÊN SINH NGÀY 1/1/1975

VÕ = 67 = 13 = 4

HOÀNG = 57153 = 21 = 3

YÊN = 155 = 11 = giữ nguyên. 

Cộng lại: 4 3 11 = 18. 

No comments:

Post a Comment