Friday, May 7, 2021

 Bửu Điền Tên đầy đủ là Đỗ Văn Bửu Điền có biệt Danh là Color Man . Hiện ông giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty Điền Quân.

ông chủ Điền Quân

ông chủ Điền Quân

 

Giám đốc CEO Điền Quân là ai?

Hiện Giám đốc CEO công ty Điền Quân media do ông Trần Thế Khương biệt danh là Khương Dừa nắm quyền .

Khương Dừa là một bậc thầy của sáng tạo , Hầu hết các kịch bản của các chương trình đình đám trên TV đều có sự tham gia của Khương Dừa

===

Đỗ = 4 7 = 11

Văn = 615 = 12 = 3

Bửu = 266 = 14 = 5

Điền = 4155 = 15 = 6

Trần = 4215 = 12 = 3

Thế = 455 = 14 = 5 

Khương = 256753 = 28 = 10 = 1 

No comments:

Post a Comment