Thursday, October 1, 2020

 

Ba câu hỏi khó của Leo Tolstoy - văn hào Nga (9/9/1828-20/11/1910)

“Chỉ có một thời gian quan trọng là giờ phút hiện tại. Quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống".
Đọc đầy đủ ở : http://www.tranthanhhien.com/2017/08/ba-cau-hoi-kho-uoc-ke-boi-leo-tolstoy.html

No comments:

Post a Comment