Monday, January 13, 2020

- Ngoảnh mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa, 
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!”-- Bùi minh Quốc. 
- Tại sao ĐCSVN sợ tam quyền phân lập và sự thật
như Dracula sợ ánh sáng mặt trời ? - Vì chúng đều là 
vampire (ma cà rồng). 

No comments:

Post a Comment