Friday, January 10, 2020

Mấy đời bánh đúc có xương, 
Mấy đời CS nó thương dân mình.

No comments:

Post a Comment