Thursday, June 13, 2019

NHỮNG TRẬN ĐÁNH CỦA SĐ 1 BỘ BINH , CÒN GỌI LÀ ANH CẢ ĐỎ (BIG RED ONE) TẠI VÙNG III CT .
               


MỘT SỐ BẢN ĐỒ CÁC TRẬN ĐÁNH .

No comments:

Post a Comment