Thursday, June 6, 2019

Lê Đức Thọ, tên khai sinh Phan Đình Khải, (10 tháng 10 năm 1911 theo số liệu chính thức[2][3], 30 tháng 12 năm 1911 theo gia phả (xem ở dưới)– 13 tháng 10 năm 1990) là chính khách Việt Nam, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phụ trách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời kỳ dài 1956-1982, trực tiếp phụ trách đoàn ngoại giao Việt Nam đàm phán với Mỹ về Hiệp định Paris.
LÊ = 3 5 = 8
ĐỨC = 4 6 3 = 13 = 4
THỌ = 4 5 7 = 16 = 7
PHAN = 8 5 1 5 = 19 = 1 9 = 1
ĐÌNH = 4 1 5 5 = 15 = 6
KHẢI = 2 5 1 1 = 9

No comments:

Post a Comment