Thursday, December 13, 2018

"Việt Nam là lương tri của nhân loại , Hà Nội là 
trái tim của cả nước . Nhiều người trên thế giới có
ước mơ : sáng dậy thấy mình là người Việt Nam".
Đây là vài khẩu hiệu trong rất nhiều khẩu hiệu
được phát thanh ra rả suốt ngày trên đài Hà Nội 
trong giai đoạn chiến tranh từ 1954-75 .

No comments:

Post a Comment