Monday, July 30, 2018

Trừ các đảng viên CS cốt cán , cả dân tộc này đều bị VC lường gạt từ năm 1945 tới giờ . (Viết sau khi đọc tâm sự của SV tranh đấu thân Cộng Mai Thái Lĩnh của ĐH Đà Lạt trước 75) .

No comments:

Post a Comment