Friday, June 1, 2018

Tội ác của CS sau 75 , Đánh tư sản , đẩy dân đi KTM 
https://www.facebook.com/truyen.phung.58/posts/943489342498110
Video clip trên phần lớn dựa vào sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

No comments:

Post a Comment