Tuesday, June 12, 2018

Một trong những hình phạt khi bạn từ chối tham gia chính trị là cuối cùng bạn sẽ bị cai trị bởi kẻ yếu kém hơn mình . (One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors) .-- Platon , triết gia cổ Hy Lạp 428-348 trước CN .

No comments:

Post a Comment