Saturday, February 18, 2017

Turn Off or Disable VoiceOver for iPhone 6/Tắt hay Vô hiệu hóa VoiceOver cho iPhone 6 . 

Edited by Grimm, Crystal, Eng, VisiHow and 2 others
You're watching VisiHow. This is a tutorial on how to turn off or disable VoiceOver on your iPhone 6.
Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas166 048956.jpg
Ad

Steps/Các bước  

 1. 1
  Press the home button at the bottom of the phone one time to open up the phone.
  It will read us the time/Bấm nút Home một lần để mở phone .
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas12 669746.jpg
 2. 2
  Now, we need to swipe to unlock using 3 fingers/Bây giờ , chúng ta cần quét để mở khóa bằng cách dùng 3 ngón tay .
  Those of us who have accidentally turned this option on might discover that we can't unlock the phone using one/Những ai đã lở kích hoạt chức năng này có thể khám phá rằng chúng ta không thể mở khóa phone khi đã dùng chức năng này . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas24 635384.jpg
 3. 3
  Enter in the passcode by tapping on a number, then double-tapping anywhere on the screen, or press a finger onto the home button/Nhập mật mã bằng cách nhấp vào 1 số nào đó , kế đó nhấp 2 lần bất cứ chỗ nào trên màn hình , hay bấm vào nút Home . 
  VoiceOver will list the first three applications on the home screen, then say "double tap to open"/VoiceOver sẽ liệt kê ba ứng dụng đầu tiên trên màn hình , rồi nói "double tap to open" We're going to demonstrate how to quickly and easily turn off the VoiceOver feature/Chúng tôi sắp chứng tỏ làm thế nào để nhanh chóng và dễ dàng vô hiệu hóa chức năng này . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas39 282286.jpg
 4. 4
  Start by pressing on the settings icon, then double tapping on the icon/Khởi động bằng cách nhấn vào icon Settings , kế đó nhấp hai lần vào icon này . 
  The settings icon is the silver and gray icon with gears. After tapping on it once, it will say "Settings. Double tap to open"/Sau khi nhấp icon này 1 lần , nó sẽ nói "Settings. Double tap to open" . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas117 526867.jpg
 5. 5
  We need to go down to the "General" setting/Chúng ta sẽ tới phần "General" . 
  Tap once and the phone will say "General", then tap twice to open it/Nhấp 1 lần vào "General" và phone sẽ nói "General" , kế đó nhấp 2 lần để mở "General" .
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas135 282869.jpg
 6. 6
  Tap on "Accessibility" and the phone will say "accessibility", then double tap it to open it/Nhấp vào "Accessibility" và phone này sẽ nói "accessibility" , kế đó nhấp 2 lần để mở nó . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas144 242666.jpg
 7. 7
  Tap on "VoiceOver" at the top and the phone will say "VoiceOver On Button", then double tap it/Nhấp vào "VoiceOver" và phone sẽ nói "VoiceOver On Button" , kế đó nhấp 2 lần vào "VoiceOver" . 
  That will take us into the VoiceOver menu/Điều này sẽ đi chúng ta tới tới menu của VoiceOver. 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas153 304049.jpg
  Was this step helpful? Yes | No | I need help
 8. 8
  Tap on the green VoiceOver switch, then double tap it/Nhấp vào VoiceOver , kế đó nhấp 2 lần . 
  It will say "VoiceOver off"/Nó sẽ nói "VoiceOver off" . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas168 529283.jpg
 9. 9
  Now, if we tap anything, like the back arrow in the top left-hand corner, it won't say anything/Bây giờ , nếu ta nhấp bất cứ cái gì , như mủi tên đen ở góc trên trái , nó sẽ không nói gì . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas181 24768.jpg
  Was this step helpful? Yes | No | I need help
 10. 10
  Tap on the home button at the bottom of the phone to go to the home screen/Nhấp vào nút Home để tới trang nhà . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas188 581121.jpg
 11. 11
  Double tap the home button and swipe the settings window up to close it so it's not draining the battery/Nhấp 2 lần nút Home và vuốt nhẹ từ dưới lên trên để đóng lại màn hình để tiết kiệm pin .
  Tapping on the home screen will bring us back to the home screen. Now, VoiceOver has been successfully turned off on the iPhone 6/Nhấp nhẹ vào màn hình sẽ làm màn hình xuất hiện . Bây giờ , VoiceOver đã được vặn tắt trên iphone 6 . 
  Turn off or disable VoiceOver for iPhone 6.mp4-canvas191 094898.jpg
  Was this step helpful? Yes | No | I need help
 12. 12
  If you need additional help or assistance with your iPhone 6 or anything else to do with it, do us a favor and let us know in the comment section below.
  Thanks for choosing VisiHow. Have a great day.

No comments:

Post a Comment