Monday, September 7, 2020

PHỤ MẪU CHI DÂN THỜI CỘNG SẢN:  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐẾN
THĂM MỘT MẸ LIỆT SĨ 98 TUỔI. TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ MANG
MỘT GHẾ NGỒI, TO NHƯ NGAI VÀNG, ĐỂ CHO BÀ NGÂN NGỒI. 

No comments:

Post a Comment