Friday, September 18, 2020

 Xin đọc từ trang 156 trở đi để thấy rằng nếu trung tướng ĐỖ CAO TRÍ ko tử trận, cục diện chiến tranh VN có thể đổi khác!

Ông được báo Mỹ gọi là Patton của VN khi luôn xông pha nơi tuyến đầu và thề sống chết cùng binh lính - như ông đã tuyên bố lúc sinh tiền, ko như trung tướng NGUYỄN VĂN MINH, người thay thế ông, luôn luôn chỉ huy từ hầm sâu dưới mấy thước bao cát!

No comments:

Post a Comment