Monday, February 19, 2018

- The people to fear are not those who disagree with you, but those who disagree with you and are too cowardly to let you know. Tạm dịch : Người đáng sợ ko phải là những người ko đồng ý với bạn , mà là những người ko đồng ý với bạn và quá hèn nhát để cho bạn biết điều này . -- Napoléon , hoàng đế Pháp .
Sau đây là vài châm ngôn khác cũa ông . 
- A picture is worth a thousand words. Tạm dịch : Một bức hình bằng 1000 lời nói . 
- Men are more easily governed through their vices than through their virtues. Tạm dịch : Dễ dàng khống chế (chi phối) một người bằng dựa trên những thói hư , tật xấu cũa y hơn là dựa trên những tính tốt cũa y . 
- As a rule it is circumstances that make men. Tạm dịch : Như là quy luật : thời thế tạo anh hùng .

No comments:

Post a Comment