Monday, April 6, 2020

SỰ TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG BÌNH THƯỜNG CỦA NAM HÀN BỊ GIÁN ĐOẠN BỞI NHỮNG GIA TĂNG CA NHIỄM VI RÚT.
VỚI NHIỀU PHẦN TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG BIẾT SỰ TRỞ LẠI CHẬM CHẠP CỦA CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO, TÌNH HÌNH NAM HÀN CHO THẤY MỘT CẢNH BÁO: CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT KHÔNG BẰNG PHẲNG .
April 5, 2020, 4:35 AM PDT
Bài của Grace Moon
(South Korea's return to normal interrupted by uptick in coronavirus cases.
With many parts of the world wondering what a slow return to normal life will look like, South Korea's situation offers a warning: The curve doesn’t necessarily stay flat.)
                                          
Ảnh 1: A medical staff member in a booth takes samples from a visitor for the coronavirus test at a walk through testing station set up at Jamsil Sports Complex in Seoul, South Korea on April 3, 2020.//Một nhân viên y tế trong một gian hàng lấy mẫu xét nghiệm vi rút từ một khách - người này đi bộ ngang một trạm xét nghiệm đặt lại Tổ hợp Thể thao Jamsil tại Seoul, Nam Hàn ngày 3/4/2020Jung Yeon-Je / AFP - Getty Images
South Korea has been held up as a paragon for containing the coronavirus, lauded by the world for successfully flattening its curve, it is now bracing for a possible second wave.//Nam Hàn đã là một gương sáng khi khoanh vùng vi rút này, được thế giới khen ngợi khi khống chế dịch bịnh này, nay chuẩn bị cho một đợt hai có thể xảy ra.
But two worlds have emerged in South Korea.//Nhưng có hai thế giới đã nổi lên tại Nam Hàn.// In one, everyday life resembles something closer to normal: There are lines outside restaurants during lunchtime; streets are busier; some wear masks and some do not.//Trong một thế giới, đời sống thường ngày hình như trở lại bình thường: có những người xếp hàng bên ngoài các nhà hàng trong giờ ăn trưa; đường đông người hơn; một số mang mặt nạ và một số ko.
The other world, however, keeps its eye firmly on the slight daily uptick in the country's number of cases.//Tuy nhiên, ở thế giới kia, người ta quan sát chặc chẻ sự gia tăng nhỏ mỗi ngày trong số ca bịnh của đất nước.
Despite methods like early testing and digital tracing, South Korea is bracing itself for a second wave of infection.//Dù cho các phương pháp như xét nghiệm sớm (Mỹ vẫn chưa làm đươc-- Tài) và theo dỏi bằng kỹ thuật số, Nam Hàn đang chuẩn bị cho đợt lây lan thứ hai// The government recently pushed back the new school year, opting for April 6 as the start date.//CP mới đây đã dời ngày nhập học hàng năm, chọn ngày 6/4 là ngày khởi đầu năm học.// Despite efforts to protect children from being infected with the coronavirus, over 83 percent of South Korea’s hagwons — cutthroat test prep centers for students — remain open.//Dù các cố gắng để bảo vệ trẻ em ko bị nhiễm vi rút, hơn 83/100 các hagwon của Nam Hàn - nhiều trung tâm chuẩn bị thi cho học sinh với giá cắt cổ - vẫn mở cửa.
With many parts of the world wondering what a slow return to normal life will look like, South Korea's situation offers a warning: The curve doesn’t necessarily stay flat.//Với nhiều vùng của thế giới ko biết sự trở lại chậm chạp đời sống thường ngày như thế nào, tình hình tại Nam Hàn cho một cảnh báo: con đường chưa hết chông gai.
Local and imported clusters// Những cụm hay ổ dịch địa phương và nhập khẩu
The first wave of the coronavirus struck South Korea in mid-February after a “superspreader” from the Shincheonji Church in Daegu, a major city southeast of Seoul, infected worshippers during a service — a single case that infected more than 6,000 people.//Đợt đầu tiên của bịnh dịch này đã tấn công Nam Hàn vào giữa tháng Hai sau một "siêu truyền bịnh" (superspreader) từ Giáo hội Shincheonji tại Daegu, một TP lớn đông nam Seoul, đã lây nhiễm các tín đồ trong một buổi thờ phượng chúa - một ca duy nhứt đã lây nhiễm hơn 6.000 người.
Since then, with the swift implementation of nonpharmaceutical initiatives, like refraining from handshakes and diligently wearing masks, South Korea significantly reduced its number of daily cases from a peak of 909 in late February to as low as 76 and 64 in mid-March.//Kể từ đó, với sự thực thi nhanh chóng các sáng kiến ko phải dược khoa, như tránh bắt tay và siêng năng mang khẩu trang, Nam Hàn đã giảm đáng kể số ca nhiễm hàng ngày từ cao điểm 909 ở cuối tháng Hai xuống còn 76 và 64 ở giữa tháng Ba.
Despite this general decline, 125 new cases were reported last Monday — a slight increase from the previous day, at 78. The new stats also showed a rising death toll.// Dù tổng quát giảm, nhưng 125 ca mới được báo cáo thứ Hai - một gia tăng nhẹ so với người trước, ở số 78. Thống kê mới cũng cho thấy số chết gia tăng.
Local infection clusters have continued to set South Koreans on edge as case numbers fluctuate.//Các cụm hay ổ dịch địa phương đã tiếp tục khiến Nam Hàn cẩn thận vì số ca giao động.
Most recently, a hospital in Daegu, the center of South Korea’s outbreak, experienced another cluster infection with at least 62 cases.//Gần đây nhứt, một bv tại Daegu, trung tâm của bùng phát ở Nam Hàn (NH) , đã ghi nhận với một ổ dịch khác với ít nhứt là 62 ca// Mannim Central Church in southwestern Seoul confirmed more positive tests, increasing their number to 33.//Nhà thờ Trung tâm Mannim ở tây nam Seoul đã xác nhận nhiều xét nghiệm dương tính, gia tăng con số thành 33.
With these slight upticks, it’s clear that South Korea hasn’t fully contained the virus yet. But local clusters aren’t the only problem.//Với những gia tăng nhẹ này, rõ ràng rằng NH chưa hoàn toàn ngăn chặn vi rút. Nhưng các ổ dịch địa phương chưa phải là vấn đề duy nhứt.
South Korea is simultaneously coping with an influx of travelers from Europe and the U.S., which has resulted in more than 518 imported cases.//NH đang đồng thời đối phó với các du khách từ Âu và Mỹ, với kết quả là hơn 518 ca bịnh từ nước ngoài.Ảnh 2: Inside South Korea’s COVID-19 drive-thru test sites//Bên trong địa điểm xét nghiệm drive-thru Covid-19 của NH. (Drive-thru: người được xét nghiệm ngồi trên xe).
How widespread an infection cluster has to be to be considered another “wave” varies.// Một ổ dịch phát tán như thế nào để được xem như một "đợt" khác ? Some local media refer to South Korea’s first confirmed case on Jan. 20 involving a traveler from Wuhan to be the “first wave” and the Shincheonji outbreak to be the second.//Một số truyền thông địa phương xem ca xác nhận đầu tiên của NH ngày 20 tháng Một từ một du khách từ Vũ Hán là "đợt đầu" và bùng phát ở giáo hội Shincheoonji là đợt hai.
Dr. Ki Moran, a professor at the National Cancer Center’s Graduate School of Cancer Science and Policy, said that even the slightest loosening of social distancing fosters the danger of triggering another mass wave.// BS Ki Moran, một GS tại Trường Khoa học và Chính Ung thư của Trung tâm Ung thư Quốc gia, nói rằng sự nới lỏng nhẹ nhứt về cách giãn xã hội cũng nuôi dưỡng nguy hiểm phát khởi một đợt lây lan khác.
“A wave occurs when you see an increase followed by a decrease in the number of cases, not just once, but the pattern should repeat itself again, which in this case it has,” Ki said. “Right now our greatest jeopardy is becoming complacent.”//"Một đợt lây lan xảy ra khi bạn thấy một gia tăng theo sau một tụt giảm về số ca, ko chỉ là một lần, nhưng nếu mô hình này lập lại lần nữa, trường hợp này là một ví dụ," ông Ki nói. " Ngay bây giờ nguy cơ lớn nhứt là chúng ta đang trở nên tự mãn.
In efforts to push back against this doubled burden, every new arrival as of April 1 will be placed in mandatory quarantine for 14 days, according to the Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC). //Trong các cố gắng đẩy lui gánh nặng kép này, những ai đến NH sau ngày 1/4 sẽ bị cách ly cưỡng bách 14 ngày, theo CDC của NH//Those who fail to comply with regulations are subject to imprisonment for up to 1 year or may be fined up to 10 million won, whereas foreigners risk facing deportation.//Những ai vi phạm lịnh này sẽ bị tù tới một năm hay bị phạt tới 10 triệu won, ngoài ra ng nước ngoài có nguy cơ bị trục xuất.
Reassessing the realities/Đánh giá lại những thực tế
How long can South Korea and the rest of the world live in isolation? In the United States alone, more than 3.3 million people filed for unemployment in a week, highlighting the toll this virus has taken on those who cannot afford isolation.//Làm thế nào NH và phần còn lại của thế giới sống trong cách ly? Chỉ trong nước Mỹ, hơn 3.3 triệu người đã điền đơn thất nghiệp trong một tuần, làm nổi bật tổn thất mà vi rút này đã gây ra cho những ai ko thể có thể để sống cách ly
Ki said that South Korea is already planning ahead, brainstorming ways the country can practice “everyday distancing” that would introduce more sustainable lifestyle changes rather than temporary campaigns.//BS Ki nói NH trước mắt đã có kế hoạch: đó là những cách khôn ngoan mà đất nước có thể thực hành "cách giãn mỗi ngày" - có thể tạo ra những thay đổi hơn về lối sống bền vững hơn là những chiến dịch có tính giai đoạn.
For instance, instead of having all children arrive and leave school at the same time, // Chẳng hạn, thay vì cho trẻ em đến trường và về cùng lúc//an alternative would be conducting half of the coursework online and half in-person to reduce the number of students in class.//một cách khác là có thể phân nữa trẻ em học trên mạng và phân nửa đến trường để giảm số học sinh trong lớp// Rearranging lunch tables so students sit in a zig zag rather that adjacent to each other is also being taken into consideration.//Sắp xếp bàn ăn để học sinh ngồi theo hình chữ chi thay vì ngồi kế nhau cũng đang được xem xét.
                                    

Ảnh 3: A couple wearing masks to protect against contracting coronavirus, walk along a street in Seoul, South Korea, April 3, 2020.//Một cặp mang khẩu trang để bảo vệ lây nhiễm vi rút, đi bộ dọc một con đường ở Seoul, NH ngày 3/4/2020Heo Ran / Reuters
But South Korea’s decision to further move back the start of the school year points to the continuous disruption that the coronavirus has inflicted.//Nhưng quyết định của NH đẩy lùi ngày nhập học dẫn tới sự gián đoạn liên tục mà vi rút này đã gây thiệt hại.
“We can’t just delay the entire educational system for a year,” Ki said.// "Chúng ta ko thể trì hoản hệ thống giáo dục cả năm," BS Ki nói.
As of March 31, 9,786 total cases were confirmed in South Korea, moving the country down to 14th on the list of countries with COVID-19 cases.//Tính tới 31/3, có 9786 ca được xác nhận tại NH, khiến nước này chỉ còn thứ hạn 14 trên danh sách các nước có ca Covid-19.
“Hoping that a vaccine will be developed soon is too optimistic, ” Ki said. “We have to acknowledge the reality of the situation we are in and make a plan.”//"Hy vọng một vắc xin sớm phát triển là quá lạc quan", Ki nói. "Chúng ta phải nhận thức thực tế của tình hình và lập kế hoạch."

No comments:

Post a Comment