Monday, April 6, 2020ThBÊN is is how South Korea flattened its coronavirus curve

South Korea's COVID-19 infection rates have been falling for two weeks thanks to a rigorous testing regime and clear public information.
LÀM THẾ NÀO NAM HÀN ĐÃ NGĂN CHẶN KỊP THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19? 

This is how South Korea flattened its coronavirus curve

South Korea's COVID-19 infection rates have been falling for two weeks thanks to a rigorous testing regime and clear public information.

This is how South Korea flattened its coronavirus curve

South Korea's COVID-19 infection rates have been falling for two weeks thanks to a rigorous testing regime and clear public information.
March 24, 2020, 7:22 AM PDT / Updated March 24, 2020, 8:31 AM PDT
By Grace Moon
Mức độ lây lan Covid-19 của Nam Hàn đã giảm hai tuần nhờ chính sách xét nghiệm mạnh mẻ và thông tin công cộng rõ ràng.

This is how South Korea flattened its coronavirus curve

South Korea's COVID-19 infection rates have been falling for two weeks thanks to a rigorous testing regime and clear public information.


SEOUL, South Korea — It took Thomas Streetman two hours to walk out his front door, take a cab to the public health center, get tested for the coronavirus and make it back to his apartment.// SEOUL, Nam Hàn -- Thomas Streetman phải đi bộ trong hai giờ từ cửa trước của nhà, đón xe taxi tới trung tâm y tế công cộng để được xét nghiệm về coronavirus và trở về căn hộ của ông.
Streetman, 32, an Ohio native — who had a slight fever — was greeted with blue tents scattered across a surprisingly barren street.// Streetman, 32 tuổi, thuộc bang Ohio Mỹ - có một sốt nhẹ - đã được chào đón bởi những lều màu xanh nằm rải rác hai bên một con đường trống vắng chưa từng thấy.// Medical staff clad head to toe in hazmat suits conducted screenings as another staff member fogged the sidewalk with disinfectant spray.// Các nhân viên y tế từ đầu tới chân trong bộ đồ bảo hộ đã tiến hành xét nghiệm trong khi một nhân viên khác phun thuốc sát trùng xuống lề đường.
"It was almost militaristic," said Streetman, who has lived in the South Korean capital for almost a decade. "They stuck a long swab up my nose pretty deep. It felt like a button poked my nerves and released my sinuses."//"Gần như đang có chiến tranh," Streetman nói, ông đã sống tại thủ đô Nam Hàn gần một thập niên. "Họ đút một que dài có đầu là bông gòn vào sâu trong mủi tôi. Nó giống như một cái nút đẩy vào dây thần kinh và giải thoát xoang mủi của tôi.

Image: Tom Streetman
Ảnh 1: Tom Streetman works as a marketing manager at a gaming company in Seoul.//Tom Streetman là một quản lý về tiếp thị của một cty về game tại Seoul.Grace Moon / NBC News
Streetman, who works as a marketing manager at a gaming company in Seoul, received his negative results in less than 24 hours //Streetman, một người quản lý về tiếp thị ở một cty về game ở Seoul, đã nhận kết quả âm tính chưa tới 24 giờ//and is now one of more than 327,000 people out of the country's 51 million-strong population to have been tested for the coronavirus in South Korea since the country confirmed its first case Jan. 21.// và bây giờ là một trong hơn 327.000 người của đất nước 51-triệu dân này đã được xét nghiệm (XN) vi rút tại Nam Hàn kể từ ca xác nhận ĐẦU TIÊN ngày 21 THÁNG GIÊNG. 
The U.S., which confirmed its first case the same day, is suffering from the repercussions of a weeks-late start in obtaining test kits.//Nước Mỹ, đã xác nhận ca ĐẦU TIÊN CÙNG NGÀY, đang chịu thiệt hại từ những hậu quả của việc bắt đầu XN TRỂ NHIỀU TUẦN để có được các bộ XN. 
Since March 11, South Korea has seen a general decline in the number of new coronavirus cases, some as low as 74 and 76 each day// Kể từ 11/3, Nam Hàn (NH) đã thấy sự sụt giảm tổng quát trong số các ca MỚI, một số thấp như 74 và 76 ca mỗi ngày//— a stark comparison to its peak of 909 cases Feb. 29.//khác xa nếu so với cao điểm 909 ca của ngày 29 tháng Hai.
The U.S. is one of many countries that has followed South Korea's lead by beginning to install drive-thru testing hubs at CVS,// Mỹ là một trong nhiều nước đã ĐI THEO con đường của NH khi bắt đầu thiết lập các địa điểm XN mà người dân ngồi trên xe tại các tiệm thuốc tây CVS// but the slow installations come at a time of national panic with over 80 million Americans already under lockdown.// nhưng những thiết lập chậm chạp này đã đến vào lúc cơn HOẢNG LOẠN TOÀN QUỐC với hơn 80 triệu người Mỹ đã bị phong tỏa (lockdown).
Here's what we can learn from South Korea.//Đây là điều chúng ta có thể HỌC TẬP từ NH.
Early testing, detection, prevention//XN, phát hiện và đề phòng sớm

News that China had reported its first case of the coronavirus was enough reason for South Korean leaders and medical staff to brace themselves for the worst.//Tin về TQ đã báo cáo ca ĐẦU TIÊN về coronavirus đã đủ lý do để các lãnh đạo và nghành y tế của NH CHUẨN BỊ  sẵn sàng cho tình huống XẤU NHỨT.
"Acting fast was the most important decision South Korea made," said Hwang Seung-Sik, a professor at Seoul National University's Graduate School of Public Health.//"Hành động nhanh là quyết định quan trọng nhứt mà NH đã làm," theo GS Hwang Seung-Sik thuộc Trường Sức khỏe Công cộng của ĐH Quốc gia Seoul.
By early February, the first test had been approved. // Vào đầu tháng Hai, XN đầu tiên đã được chấp thuận.//Active collaboration among central and regional government officials and medical staff took place before cases began piling up,//Sự phối hợp TÍCH CỰC giữa chính quyền trung ương và địa phương và nghành y tế đã xảy ra TRƯỚC KHI các ca bắt đầu tăng cao// enabling South Korea's current testing capacity of 20,000 people a day at 633 sites, including drive-thru centers and even phone booths.// cho phép khả năng XN hiện nay của NH là 20.000 người một ngày tại 633 ĐỊA ĐIỂM, bao gồm những trung tâm drive-thru* và lều/quán điện thoại. (* Người dân ngồi trên xe trong lúc được XN).
The collaborative effort was underway just 11 days after "Patient 31," a member of a secretive religious group called the Shincheonji Church, caused an explosion of infections in Daegu, a major city 170 miles southeast of Seoul.//Cố gắng đầy hợp tác này đã tiến hành CHỈ 11 NGÀY SAU KHI "Bịnh nhân 31", một thành viên của một nhóm tôn giáo bí mật có tên Giáo hội Shincheonji, đã gây một Ổ BỊNH tại Daegu, một TP lớn 170 dặm Anh đông nam Seoul.Image: The text Tom Streetman received notifying him of his negative results.
Ảnh 2: The text Tom Streetman received notifying him of his negative results.//Lời nhắn mà Tom Streetman nhận được thông báo ông có kết quả âm tính.Grace Moon / NBC News

Early testing meant early detection of infections in South Korea, where a relatively larger proportion of patients showed either no symptoms or very mild ones, according to Hwang.//XN sớm có nghĩa phát hiện sớm những lây lan ở NH - nơi một tỉ lệ tương đối lớn các bịnh nhân ko có triệu chứng hay triệu chứng rất nhẹ, theo GS Hwang.
"Among Shincheonji members, there were many 20- and 30-year-olds who were infected.//"Trong những thành viên của Shincheonji, có nhiều người ở tuổi 20 và 30 bị nhiễm.// Many of them may have never even known they were carrying the virus and recovered easily while silently infecting those around them," Hwang said. // Nhiều người trong họ ko bao giờ biết rằng họ đang mang vi rút và hết bịnh dễ dàng trong khi âm thầm truyền bịnh cho những ai quanh họ, GS Hwang nói.//"Early testing is why Korea hasn't reached its breaking point yet."//XN sớm là nguyên nhân khiến NH ko bị khủng hoảng.
Under South Korea's single-payer health care system, getting tested costs $134. // Dưới hệ thống chăm sóc y tế mà người chi trả là CP qua việc thu thuế từ dân, mỗi XN tốn 134 đô//.But with a doctor's referral or for those who've made contact with an infected person, testing is free. // Nhưng nếu có BS giới thiệu, những ai đã tiếp xúc với người nhiễm bịnh, XN sẽ miễn phí.//Even undocumented foreigners are urged to get tested and won't face threats due to their status.//Kể cả người nước ngoài nhập lậu được khuyên đi XN và ko bị ảnh hưởng đến tình trạng cư trú của họ.

Extensive tracing and mapping//Tích cực theo dỏi và lập bản đồ


South Korean leaders have amped up efficiency for overwhelmed hospitals by digitally monitoring lower-risk patients under quarantine,// Các lãnh đạo NH đã đẩy mạnh tính hiệu quả của các bv quá tải bằng cách dùng kỹ thuật số theo dỏi các BN có nguy cơ thấp đang cách ly// as well as keeping close tabs on visiting travelers who are required to enter their symptoms into an app.// cũng như theo dỏi chặc chẻ các du khách nước ngoài bằng cách yêu cầu họ nhập các triệu chứng vào một ứng dụng/app.
Sites like Corona Map generate real-time updates about where current patients are located and inform proactive Koreans focused on protecting themselves.// Các trang mạng như Corona Map phát đi các cập nhựt thời gian thực (real-time) về nơi các bịnh nhân đang ở và thông báo cho dân Hàn để họ chủ động tự bảo vệ họ. 
That people are willing to forgo privacy rights and allow the publication of sensitive information//Dân tộc này sẵn sàng từ bỏ các quyền riêng tư và cho phép công khai thông tin nhạy cảm//underlines the willingness to pay the digital cost of state surveillance in the name of public safety, said professor Ju Youngkee, who teaches health and data journalism at Hallym University.// và nhấn mạnh họ chấp nhận cái giá của giám sát bằng kỹ thuật số của nhà nước để đổi lấy an toàn công cộng, theo GS Ju Youngkee, dạy về nghề báo chí y tế và dữ liệu tại ĐH Hallym.
According to a survey conducted last month by Seoul National University's Graduate School of Public Health, // Theo một thăm dò tiến hành tháng rồi của Trường Sức khỏe Công cộng của ĐH quốc gia Seoul//78.5 percent of respondents agreed that they would sacrifice the protection of their privacy rights to help prevent a national epidemic.//  78.5/100 ngươi được thăm dò đã đồng ý rằng họ sẽ hy sinh quyền bảo vệ riêng tư để giúp ngăn ngừa dịch bịnh toàn quốc.
Public spaces transformed into PSA venues//Các không gian công cộng biến thành những nơi tụ họp để thông báo thông tin về cộng đồng.

The refusal by some Britons to follow the government's social distancing measures in the United Kingdom//Sự từ chối của một số người Anh đối với các biện pháp giãn cách xã hội tại Anh//  prompted the closings of thousands of pubs, cafés and restaurants last week, leaving many to consider layoffs and shutting for good.// đã buộc CP Anh đóng cửa hàng ngàn quán rượu, cà phê và nhà hàng tuần rồi, khiến nhiều nơi tính chuyện cho nhân viên nghỉ việc và đóng cửa. 
In South Korea, however, reminders from the government aren't delivered in the form of blanket lockdowns.//Tuy nhiên tại NH,  những nhắc nhở của CP ko được truyền đạt dưới dạng phong tỏa tràn lan//Commuters wait at platforms and in subway cars as announcements are played in different languages, including English and Chinese. A female voice lists tips such as "blocking" your mouth when coughing.// Hành khách chờ đợi tại các nhà ga xe điện hay trên xe điện ngầm trong lúc các thông báo được đọc bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Anh và Hoa. Một giọng nữ còn chỉ dẫn nên bịt miệng khi ho.
The broadcasts are one of many upgrades from the 2015 Middle East Respiratory Syndrome outbreak — a failing of the South Korean system that cost 38 lives and amounted to 186 cases, the highest number outside the Middle East.//Các phát thanh này là một trong nhiều nâng cấp từ bùng phát Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2015 làm chết 38 người và lên tới 186 ca nhiễm, con số cao nhứt bên ngoài Trung Đông.

Image: A pharmacy in southern Seoul
Ảnh 3: People wait outside a pharmacy in southern Seoul to buy their weekly ration of two masks.// Người dân chờ bên ngoài một tiệm thuốc tây ở nam Seoul để mua giới hạn 2 khẩu trang mỗi tuầnGrace Moon / NBC News
Now, hand sanitizer bottles are placed in front of nearly every entrance and elevator for public use.//Giờ đây, các chai nước rửa tay khô được đặt hầu như trước mọi lối vào và thang máy để dân xử dụng// And of the 1,000 people who took part in a study by Seoul National University, 97.6 percent responded that they at least sometimes wear a mask when they are outside, 63.6 percent of whom said they always wear one.//Và trong 100 người tham gia một nghiên cứu của ĐH quốc gia Seoul, 97.6/100 đã trả lời rằng ít nhứt đôi khi họ mang khẩu trang khi ra ngoài, 63.6/100 nói họ luôn luôn mang. 
Download the NBC News app for full coverage and alerts about the coronavirus outbreak
"Wearing masks or self-monitoring alone isn't foolproof to people in Korea, but taking part in these practices as a group is believed to have an impact," said Michael Hurt, who teaches cultural theory at Korea National University of the Arts.//"Mang khẩu trang hay tự theo dỏi mình ko phải là tối ưu đối với dân chúng ở NH, nhưng có được những thói quen này sẽ tạo tác động tốt," theo GS Michael Hurt, dạy lý thuyết văn hóa ở ĐH quốc gia Hàn quốc về Nghệ thuật.
"This says that your individual choices may not have immediate benefit to you as an individual but will benefit the herd — that it doesn't work unless everybody is in the game."// "Điều này nói rằng sự lựa chọn cá nhân của bạn có thể ko có lợi ích tức thời cho bạn nhưng sẽ có lợi ích cho đám đông - điều này ko xảy ra nếu mọi người ko cùng làm như vậy.""
Cautious hopefulness//Hy vọng trong dè dặt

Despite its apparently swift recovery from the coronavirus, South Korea may only be entering the beginning stages of what experts suspect may be a long ride ahead.//Dù cho có vẻ phục hồi nhanh chóng từ Covid-19, NH chỉ đang vào giai đoạn bắt đầu - mà các chuyên gia nghi ngờ rằng con đường trước mắt còn dài.
According to the Korea Centers for Disease Control and Prevention, about 80 percent of COVID-19 cases can be categorized as mass infections.//Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bịnh (CDC) của Hàn quốc, khoảng 80/100 các ca Covid-19 có thể được xếp loại lây nhiễm tập thể// A call center in southwestern Seoul was at the center of a local outbreak this month that generated more than 156 infections. About 90 cases were traced to a Zumba class.//Một trung tâm điện thoại ở tây nam Seoul đã là trung tâm của một ổ dịch địa phương tháng này đã gây ra hơn 156 ca nhiễm. Khoảng 90 ca có dấu vết của một lớp dạy vũ Zumba."Even though the number of reported cases is declining, this may be painting an illusion of recovery," Hwang said.//"Ngay cả dù số ca được báo cáo đang giảm, điều này có thể vẽ nên một ảo tưởng về hồi phục," GS Hwang nói. "All 210,000 Shincheonji members have been tested, which may account for the decline we're seeing, but local infection clusters are emerging every day in churches, hospitals and other mundane spaces."//"Tất cả 210.000 thành viên của Shincheonji đã được XN, góp phần nào cho sự giảm sụt này, nhưng các ổ dịch địa phương nổi lên mỗi ngày tại các nhà thờ, bv và các nơi công cộng khác.
South Korea has already started new testing on all arrivals from Europe, according to local news reports, preparing for a "second wave" of imported clusters.// NH đã bắt đầu XN mới đối với tất cả người đến từ Âu châu, theo tin báo chí địa phương,  để chuẩn bị cho "đợt sóng thứ hai" các ổ dịch nhập khẩu//. Even those who test negative are required to self-quarantine for 14 days.//Ngay cả những ai XN âm tính cũng được yêu cầu cách ly 14 ngày.
"We are proceeding with cautious hopefulness," Hwang said.//"Chúng tôi đang tiến hành với hy vọng dè dặt," GS Hwang nói.
Dịch từ: https://www.nbcnews.com/news/world/how-south-korea-flattened-its-coronavirus-curve-n1167376?fbclid=IwAR2qI4O6ZkBnpXe08QSyOqy3TmI5Q7roJeaxd_UZvXTbIfaBzFQrhZ7mjt0

No comments:

Post a Comment