Monday, January 21, 2019

Nghĩ  ra  một  chủ  nghĩa  bao  giờ cũng là các  bậc 
THIÊN TÀI .  Thực  hiện  cái  chủ nghĩa  đó bao  giờ 
cũng   là   những    người  CUỒNG  TÍN   và  hưởng 
thành  quả  của  chủ  nghĩa  đó thì  bao giờ  cũng là 
bọn LƯU MANH .”--  Lê  Phú  Khải trong Lời Ai Điếu 

No comments:

Post a Comment