Wednesday, October 26, 2022

 Vương Hỗ Ninh, đại quân sư của ba đời tổng bí thư ở TQ.

Ông sinh ngày 6/10/1955.


Vương Hỗ Ninh – Wikipedia tiếng Việt


VƯƠNG = 66753 = 27 = 9

 HỖ = 57 = 12 = 3

NINH = 16 = 7

Cộng lại: 9 3 7 = 19, rất may mắn.

Sau đây là ý nghĩa của số này.

No comments:

Post a Comment