Sunday, October 16, 2022

Cuộc đời của ông Nguyễn ngọc Dương theo LTS.

NGUYỄN = 7

NGỌC = 5373 = 18 = 9

DƯƠNG = 46753 = 25 = 7

Cộng lại: 7 9 7 = 23, một số rất may mắn theo LTS.

Nhưng ông sinh ngày 29/8/74, số xấu nhứt trong các số của LTS. 

No comments:

Post a Comment