Tuesday, February 1, 2022

 Người tuổi Bính Thân 1956, lại sanh giờ Thân.

Nguồn: The Complete Booko of Chinese Horoscope.

Ảnh 1-2: Phần tổng quát về người tuổi Thân. 


Ảnh 3: Nên xem kỹ phần này nếu bạn tuổi Bính Thân 1956. 


Ảnh 4: Tánh tình của người sanh vào giờ Thân.
Dù họ thuộc con gì, nếu họ sanh vào giờ Thân, họ lại có đặc tính sau. 

Ghi chú: Theo sách này, tùy theo họ thuộc tuổi gì trong tử vi Tây phương, họ lại có thêm tính cách của tuổi đó. Ví dụ: tuy là tuổi Thân, nhưng theo tử vi Tây phương, họ tuổi Bảo Bình, họ có thêm một đặc tính nữa. No comments:

Post a Comment