Sunday, November 29, 2020

 Tai Tran : Hello ! BạnTài Trần ! Bạn dịch rất đủng . Spec 4 = E 4 ( Corporal ) . Tổ chức QĐ Mỹ 🇺🇸 ( Army ) như sau : EM ( enlisted men ) recruit E 1 ( private pvt E1 ) : tân binh , Pvt E 2 ( binh nhì ) Pfc ( private first class ) E 3 ( binh nhứt ) , E4 Corporal = hạ sĩ ( tương đương Spec 4 ) —- NCO : E 5 = buck Seargent = spec 5 ( E5 của 🇺🇸 được xem như NCO ( non- commissioned officers ) trong khi QĐ/ VN thì là Hạ Sĩ Nhứt , hàng binh sĩ chớ chưa phải à HSQ ) E 6 = Staff Seargent = Trung Sĩ , E 7 = Sgt First Class = Trung Sĩ Nhứt , E 8 = Master Seargent = Thượng Sĩ .. Nếu E 8 mà giữ chức vụ thường vụ DĐ hoặc Pháo Đội ( Battery ) thì gọi là First Sgt ( slang gọi là “ TOP “. Hải Quân gọilà “ chief “ . E 9 = Seargent Major = Th / Sĩ I , làm thường vụ Tiểu Đoàn , Trong chiến tranhVN có thêm Command Sgt Maj , cũng E 9 nhưng có hai cành olive chu ng quanh .

Rồi tới ngạch Chuẩn Uỷ gồm : WO 1 , WO2 , WO 3 and WO 4 ( or Chief Warrant Officer ) Company Officers ( SQ Cấp Ữy ) : gồmcó : 2 nd Lieutant O 1, ( Thiếu Ữy ) First Lt O 2( Trung Uý ) , Captain ( CPT ) O3 = Đại Ữy .( SQ Cấp Ữy ) Field Grade Officers ( SQ cấp Tá )) : O4 = Major ( Th / Tá ) , O5 = Lieut enant Colonel ( LTC ) : Tr / Tá , O6 = Colonel ( hoặc Full Colonel , Bỉrd Colonel ) = ĐạiTá . Generals : Brigadier Gen = Chuẩn Tướng Major Gen = Thếu Tướng ( 2 Sao ) Lieutanant Gen = Trung Tướng ( 3 🌟 ) General = Đại Tướng ( 4 Sao 🌟) Gểnerai of the ARMY = Thống Tướng ( 5 Sao ) tương đương với MARÉCHAL của Pháp 🇫🇷) OK 👍 !?

No comments:

Post a Comment