Friday, January 6, 2023

   

         ĐẠI TÁ TRƯỞNG, THAM MƯU TRƯỞNG CỦA LỮ ĐOÀN
 DÙ, LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỈ HUY GIỎI NHỨT MÀ
 TÔI ĐÃ BIẾT. ẢNH CHỤP SAU MỘT CHIẾN THẮNG LỚN
 Ở THUNG LŨNG IA DRANG, THÁNG 11/1965.
No comments:

Post a Comment