Friday, October 14, 2022

 Cung Trầm Tưởng (1932 - 9 Tháng Mười, 2022), tên thật là Cung Thức Cần, là một nhà thơ hiện đại Việt Nam, sau định cư ở Hoa Kỳ.

1/ Dựa theo tên khai sanh.

CUNG = 3653 = 17 = 8

THÚC = 4563 = 18 = 9

CẦN = 315 = 9

cộng lại: 8 9 9 = 26

2/ Dựa theo tên thường dùng: 

CUNG = 3653 = 17 = 8

TRẦM = 4214 = 11 = giữ nguyên

 TƯỞNG = 46753 = 25 = 7

Cộng lại: 8 11 7 = 26. 

No comments:

Post a Comment