Thursday, July 23, 2020

Ý nghĩa của số 28
28 là số của những mâu thuẫn (conflict) khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở/làm thất vọng (frustrating). Nó tuợng trưng bởi một nguời hay (hay thực thể) có hứa hẹn tốt đẹp, ngay cả có THIÊN TÀI, có nhiều khả năng lớn lao (great possibilities), với khả năng đạt đuợc thành công gây ấn tuợng , và nguời 28 này thuờng thực hiện thành công như vậy, để rồi chỉ thấy mọi sự bị lấy mất/thất bại trừ phi ông ta hay bà ta đã chuẩn bị cẩn thận (has carefully provided) cho tuơng lai. Số này cho thấy sự thất thoát do đặt sai chỗ niềm tin vào kẻ khác, sự chống đối mạnh mẽ (powerful) từ những kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp, sự nguy hiểm về những tổn thất trầm trọng tại tòa án – và khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again). Nếu tên cộng lại bằng 28, bạn nên đổi tên để có đuợc một số hài hòa và may mắn hơn. Nếu 28 là ngày sanh và do đó không thể thay đổi, những bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng, cảnh giác (caution), và những kế hoạch chuẩn bị kỷ luởng phải đuợc nghiên cứu và thực hành. Khi điều này đuợc thực hiện, khía cạnh tiêu cực của số 28 sẽ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially). Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy .
(Dịch từ trang 204 của quyển Linda Goodman's Star Signs . San Jose ngày 29/03/2010 lúc 7:58 tối )
.

No comments:

Post a Comment