Friday, June 5, 2020

Nhà văn Phan Nhật Nam rất nỗi tiếng* với tác phẩm Mùa Hè Đỏ Lửa có tên cúng cơm là Phan Ngọc Khuê. Dù những ngày cuối tháng tư 1975, ông đủ điều kiện để đi Mỹ khi phụ trách sắp xếp di tản tại sân bay TSN (ông làm cho UB quân sự bốn bên). Cũng do ở lại, ông đã đi tù 14 NĂM.
* Trong tác phẩm này, mỗi CHỮ đều có tác động mạnh mẻ đến người đọc. Dù cha là một cán bộ CS vào chiến khu khi ông còn nhỏ nhưng khi lớn lên, với giấy KS cha chết, anh vẫn được đi học ở Đà Nẳng và sau đó vào trường Võ bị Đà Lạt và phục vụ ở TĐ 7 Nhảy Dù. Khoảng năm 1973-75, ông làm trong UB quân sự 4 bên.
Vì thấy cuộc đời ông quá ĐẶC BIỆT nên tôi dùng LTS để giải đoán số mạng của ông.
Tên hiện nay.
PHAN = 8 5 1 5 = 19 = 10 = 1
NHẬT = 5 5 1 4 = 15 = 6
NAM = 5 1 4 = 10 = 1
Cộng lại: 1 + 6 + 1 = 8
Vì 8 nhỏ hơn 10 nên ko thể rút gọn các số 19, 15, và 11, do đó cộng lại sẽ là: 19 + 15 + 10 = 44 = 26. Số 26 sẽ qui về 8 vì 2 + 6 = 8 = TRẢ NỢ DỒN , như tôi đã viết nhiều lần.
Nay tôi phân tách tên cúng cơm của ông.
PHAN = 8 5 1 5 = 19 = 10 = 1
NGỌC = 5 3 7 3 = 18 = 9
KHUÊ = 2 5 6 5 = 18 = 9
Cộng lại: 1 9 9 = 19 =

No comments:

Post a Comment