Monday, February 17, 2020

Một số hình ảnh về biểu tình ở Nhật để chống đối hiệp ước an ninh Mỹ Nhật , gọi tắt là ANPO . Phần lớn tổ chức trước tòa nhà Diet (Quốc hội Nhật) .
H1 và 2 : họ còn đi kề sát nhau , như hàng rào người , ở H2 , có cả đàn bà dự biểu tình vào TN 1960 .
H3 : giới trẻ chống đối ANPO lúc gần đây .
H4 : chống đối việc lập mà máy chạy nguyên tử năng lúc gần đây .
Nguồn : Japan new 10

                                   

No comments:

Post a Comment