Friday, January 24, 2020

Nhắc chừng các lãnh đạo ở Ba Đình: Tránh
 bắt tay với các lãnh đạo Trung Quốc, kể cả
 với họ Tập vì họ đều tiềm ẩn vi rút chết 
người mang tên corona Vũ Hán. 

No comments:

Post a Comment