Sunday, April 7, 2019

ố phận của viên Cố vấn John Paul Vann

16:55 30/04/2014

Theo Lý Tòng Bá, trước khi trực thăng bị bắn, Vann đã liên lạc với Bá, cho biết khoảng 10 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân tư dinh của Bá, và Bá đã ra lệnh cho lính đốt lửa đánh dấu vị trí bãi đáp. Lý Tòng Bá kể: "Tôi nghe thấy một tiếng nổ rồi sau đó tần số truyền tin giữa tôi và cố vấn Vann mất hẳn, lúc đó là 9h20 tối".
>> Tướng John Paul Vann và cái giá phải trả của sự hiếu thắng

No comments:

Post a Comment