Tuesday, January 29, 2019

Dốt nát là sức mạnh , chiến tranh là hòa bình , tự do 
là  nô  lệ -- Ba  khẩu  hiệu  của  nước  Oceania  trong 
sách  "1984"  của  văn sĩ Anh George  Orwell  (1903-
1950) rất đúng với  tình hình Việt Nam ngày nay .     

No comments:

Post a Comment