Thursday, July 26, 2018

Quên mật mã trên Windows Vista .
Method 2: Reset Windows Vista Password in Safe Mode
In Windows Vista there is a hidden account called Administrator which does not show up on the login screen but it is always available for use if required. If you didn't change this Administrator's password, the password is empty by default. You can boot up in Safe Mode (by pressing F8 when your computer starts) and log on with the built-in Administrator account. After getting into Windows, you can reset any Vista account password easily!
(Phương pháp 2 : Cài đặt lại bằng Safe Mode . Trong Windows Vista có 1 tài khoản bí mật đc gọi là Administrator - ko hiện ra khi bạn đăng nhập nhưng luôn luôn có sẵn khi bạn cần . Nếu bạn ko thay đổi mật mã của Administrator , mật mã này để trống theo mặc định . Bạn có thể khởi động ở Safe Mode , bằng cách nhấn phím F8 khi máy khởi động và đăng nhập với TK Administrator . Sau khi vào được Windows , bạn có thể cài lại bất cứ mật mã của TK nào trên Vista dễ dàng!)

No comments:

Post a Comment