Thursday, March 22, 2018

Rời bỏ cao nguyên , trận Ban Mê Thuột , Liên tỉnh lộ 7 , tiểu đoàn 34 BĐQ , 

http://ctsq-aetvietnam.blogspot.com/2014/03/roi-bo-cao-nguyen.html

No comments:

Post a Comment