Wednesday, July 26, 2017

DÂN HONGKONG TREO KHẨU HIỆU , TẠM DỊCH : NỮ HOÀNG ANH QUỐC ĐÃ BIẾN HONGKONG THÀNH NGỌC TRAI , ĐẢNG ĐÃ HỦY HOẠI NÓ . 


No comments:

Post a Comment