Friday, March 21, 2014

Học vị của VN giờ gồm có Thạc sĩ, tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học (sắp theo thứ tự lớn dần).

Tốt nghiệp Đại học, thi đầu vào đậu và học thêm 2,5 năm (Gọi là học cao học), bảo vệ 1 đề tài sẽ được tốt nghiệp cao học và nhận bằng Thạc sĩ.

Tốt nghiệp Thạc sĩ xong thi nghiên cứu sinh (Gồm thi và bảo vệ đề cương của đề tài sắp làm) nếu đậu sẽ trở thành nghiên cứu sinh, lúc này không học nữa mà chỉ làm đề tài đã bảo vệ đề cương, trong thời gian đó phải có ít nhất 2 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, xong sẽ bảo vệ đề tài cấp cơ sở, đề tài này có 2 phản biện kín (người đọc không biết người viết và ngược lại), sau khi 2 phản biện kín và bảo vệ cơ sở OKe sẽ bảo vệ chính thức, xong sẽ nhận bằng tiến sĩ.

Sau đó nâng cao đề tài đó, làm rộng hơn nữa và bảo vệ thành công theo quy trình trên sẽ thành tiến sĩ khoa học.

Ngày xưa (trước 1998) là thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ, sau 1998 thì phó tiến sĨ TỰ NHIÊN thành tiến sĩ và tiến sĩ tự nhiên thành tiến sĩ khoa học sau 1 văn bản của Thủ tướng chính phủ.

Còn Học hàm là Phó giáo sư và giáo sư.

Khi 1 người có đủ điều kiện (1. Lượng giờ giảng, 2. lượng Nghiên cứu sinh hướng dẫn, 3. Lượng sách đã viết, 4. Lượng bài báo đã đăng....) có tính điểm đàng hoàng sẽ được giới thiệu ra hội đồng giáo sư nhà nước. Hội đồng sẽ họp, xem xét và bỏ phiếu (Chuối nhất là khoản này, mẹ đủ điểm còn bỏ phiếu, cảm tính chết mẹ...). nếu bỏ phiếu OKe sẽ được phong là phó giáo sư. Sau đó là giáo sư theo quy trình tương tự.

Ngày xưa (Trước 2002) có thể phong phó giáo sư mà không cần học vị (Cử nhân cũng có phong phó giáo sư). sau 2002, muốn phong Phó giáo sư phải có bằng tiến sĩ.

No comments:

Post a Comment