Friday, May 11, 2012

Nhân thể và Âm Dương
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[Chanhkien.org] Cơ thể người đã liên tục phát sinh biến hóa trong suốt chiều dài lịch sử. Với sự băng hoại trong đạo đức nhân loại, cấu trúc cơ thể người đã thay đổi rất nhiều. Vào thời kỳ đầu, cơ thể người là rất hoàn hảo. Nhưng sau đó, vì tiêu chuẩn đạo đức xuống dốc, cơ thể người đã trở nên ngày càng phức tạp.
Tại sao người ngoài hành tinh lại rất thèm muốn cơ thể con người? Đó là bởi vì cơ thể nhân loại ngày nay được tạo ra rất hoàn thiện và thuận tiện, trong khi cơ thể người ngoài hành tinh thì có rất nhiều nhược điểm. Ví dụ, cơ thể nam của họ chỉ có Dương, còn cơ thể nữ của họ chỉ có Âm, và ngoại hình họ trông rất xấu xí. Nếu muốn tu luyện, họ chỉ có thể áp dụng phương pháp “nam nữ song tu”, lấy Âm bổ Dương, lấy Dương bổ Âm. Phương pháp tu luyện “nam nữ song tu” ở Tây Tạng hiện nay nguyên là phương pháp tu luyện của người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh ngày nay đã sống trên Trái Đất từ rất lâu rồi, và cơ thể họ đã thay đổi thành như bây giờ.
Ngày nay, khi Đại Pháp hồng truyền, con người trên thế gian có thể tu trở về mang theo hình tượng của chính họ. Họ không thể làm được điều này nếu họ có hình dạng của người ngoài hành tinh. Nếu như vậy, họ phải nhất định phải tu thành hình tượng của Thần. Lý do con người ngày nay được tạo ra chiểu theo hình tượng của chư Thần là vì Đại Pháp được truyền ra tại nơi đây, và sự tu luyện trong Đại Pháp sẽ hoàn toàn khác với bất cứ phương pháp tu luyện nào trước đó. Cơ thể con người tương lai sẽ còn tốt hơn cơ thể con người ngày nay, và cấu trúc cơ thể người cũng sẽ phát sinh biến đổi. Khi đạo đức nhân loại đề cao, Âm và Dương trong cơ thể người cũng biến đổi theo hướng tốt hơn, và thuận tiện hơn cho con người thực hành tu luyện, hễ muốn tu luyện là có thể tu luyện ngay. Người ngoài hành tinh chỉ có thể tu luyện thành đôi. Nếu một trong hai không muốn tu luyện nữa, người kia sẽ không thể tu được tiếp. Họ không thể tự mình tu luyện.
Âm và Dương liên đới đến các không gian khác nhau, chúng không chỉ hiển hiện tại không gian của nhục thể này.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2001/10/6/11968.html
http://pureinsight.org/node/131

No comments:

Post a Comment