Wednesday, November 7, 2018

Một kinh nghiệm về tâm linh : lời cầu nguyện biến thành sự thật (a prayer became true) .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2820659491281192&set=a.862986513715176&type=3&eid=ARA8aTlchX9Dq53p2vcmaGLumfSfGv5PCcTS_yOVd6pazntf28zNZjpcv9phvMPoeQQhUzwQL3WtJtL_

No comments:

Post a Comment