Sunday, October 23, 2016

LỊCH SỮ CủA DÂN CHŨ .
Dịch từ bài History of Democracy ở : http://library.thinkquest.org/264…/history_of_democracy.html
. . . 
Năm 1215 sau công nguyên , hiến chương Magna Carta mở đường cho một hệ thống dân chủ hơn tại Anh . Các quí tộc đã buộc Vua John phải ký 'Đại Hiến Chương' này , để tạo 'Quốc hội' Anh , hay cơ quan lập pháp , và nói rỏ rằng những luật thành văn (written law) thì có quyền hơn vua , do vậy hạn chế quyền lực cũa Hoàng gia và chuyển một vài quyền này cho nhân dân . Sau đó , Kiến Nghị về các Quyền (Petition of Rights) , năm 1628 , qui định (stipulate) rằng vua ko có quyền đánh thuế nếu QH ko cho phép và Đạo Luật về các Quyền (Bills of Rights) năm 1689 , cho phép tự do ngôn luận và cấm các hình phạt độc ác và ko bình thường (unusual) . Những điều này làm cho QH mạnh hơn thêm và cho dân nhiều quyền để bày tỏ ý kiến .
Dù những cải cách này ko biến nước Anh thành một nền dân chủ thật sự , nó đã bao hàm (incorporate) những ý tưởng về dân chủ , mà sau đó được dùng để tạo nên chính quyền nước Mỹ .
Những quan niệm về DC đã tiếp tục lưu hành (prevalent) tại Âu châu với những triết lý của triết gia John Locke người Anh và Jean Jacques Rousseau người Pháp . Quyển sách Hai Thỏa thuận (Two Treaties) của Locke , in năm 1690 , nói rỏ rằng theo 'xã ước' (social contract) , công việc cũa CQ là bảo vệ những 'quyền tự nhiên' (natural rights) , bao gồm 'quyền được sống , tự do , và làm chủ tài sản' . Rousseau đã mở rộng ý này trong sách , Xã Ước (The Social Contract ) , năm 1762 . Tóm lại , 2 triết gia này nói rằng nhân dân phải chỉ đạo/chỉ dẫn(have input on) chính quyền phải như thế nào . Trường phái tư tưởng này đã mở đường cho nền Dân chủ Mỹ ngày nay .
(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment